SA KI DI, SA KI FET ?

TWAZIEM DIKTÉ KRÉYOL ÉPI LLKM

Dimanch 25 oktob 2020

 

Pou twaziem fwa LLKM té ka òganizé manifestasion-tala,

sé KM2 (Krey Matjè Kréyol Matinik) ki té a lonnè.

 

Tout moun jwenn l'IMS, 4è laprémidi pou 8è d'swè. 41 moun patisipé, magré difikilté kovid-la kréyé. Moun ki té la touvé sé té an bel manifestasion, dapré anbians-lan, lespri-a (rédé moun trapé plis konésans), òganizasion-an. 

Pou koumansé, Misié Janlwi Lowenski, liannè LLKM, swété tout moun bonvini. Apré sa, Man Jozet Miatékéla ba yonn-dé lendik asou manniè matjé kréyol-la. Épi, Man Kati Limer li dikté-a.

Toupannan sé korektè-a té ka travay anlè sé kopi-a, Misié Mandibèlè té ka ba moun lendik anlè manniè pou té matjé teks dikté-a (dapré an pwojeksion), épi anlè sé senk késion-an ki té ka pèmet chwézi ant moun ki té trapé pwen égal.

Moun aprésié sé poézi-a Misié Daniel Boukman fè nou tann, épi béliya-a an lorkes AM4 épi KABELL (manm Lakòdinasion Lawonn bèlè) chanté pou nou sanblé pli fò.

Misié Léotin, prézidan KM2, prézanté KM2 épi matjè ki andidan'y.

Misié Jid Duranty li ba nou twa pasaj dènié liv-li, "Teks Latjé-Krapo / Sanblaj istwa-kout". Sa fè moun plézi toubònman.

Misié Serj Restog épi Man Mikayel Mavinga té ka risivrè moun pou wè montray liv KM2 té òganizé (épi liv pliziè matjè kréyol Matinik KM2. 

Sé matjè KM2 épi Reskonsab asosiyasion LLKM ki rimet sé ankourajman-a, apré ki Man Miatékéla anonsé sé rézilta-a. 

An bel woulo bravo ba tou sa ki té la ek tou sa ki bat !


 Teks dikté-a,

épi lendik pou konpwann koreksion-an

 

 

Sé not-la ka kouri dépi 05 jik 20 

 

1 mo ki mal ékri =  -1 pwen.

 

An tolérans pou lòtograf-la ki an épi ki an italik =  - 0,5 pwen.

 

An tolérans tou pou lòtograf-la ki an san italik =  - 0 pwen.

 

 

 

Antan an tan Wobè Robè Wobè, antan an tan Kovid kovid

 

An tan-an, antan an tan Wobè Robè, lanmizè désann fann fwa maléré ki té za maléré, anba movezté ladjè-a. Anba Wobè Robè, moun tjenbé, tjenbé lanmen yonn épi lot, moun bwaré pou vansé ek tjenbé, pou goumen, pou doubout san yonn ladjé lot. Pou bokanté, moun fè tet-yo maché pou rivé garé, maté lanmizè, ek viré doubout.

Jòdijou Jòdi-jou/Jòdi jou, antan an tan Kovid kovid, an lot model lanmizè ka tjenbé nou kay-nou, ka tjenbé tout Latè anba lopsion’y. Fok pa nou jwenn. Fok pa nou bokanté ayen. Fok yonn rété lwen lot. Ou sé jik di yonn vini pè lot. Jòdijou, antan Kovid kovid, sé yonn san lot, yonn lwen lot. Lapè ka ba lari chenn, épi Kovid kovid.

Antan Wobè, yonn té ka rédé lot, é nou rivé tjenbé. Jòdijou Jòdi-jou/Jòdi jou, antan an tan Kovid kovid, yonn kay toujou rédé lot, lè nou chak ké rété kay-nou, nou tout bwaré. Pou nou genyen Kovid kovid lanmen, fok chak betafé bètafé/bet a fé /bet-a-fé an tou’y, si nou pa lé ba Kovid kovid lanmen pou’y kontinié vansé.

Sé an lot manniè bokanté, men san bo. Ek lè nou katjilé ki rété lakay sé an bon rimed, Kovid kovid kay tjilé. Wi, nou toujou la ka bokanté menm lespwa-a, menm lanmou-an, men fwa-tala, nou bwaré an lot manniè, ek jòdi nou sav ki chak betafé bètafé/bet a fé /bet-a-fé pé kléré pou nou tout.

 

Térez Léotin.

 

 

Késion pou chwézi ant moun ki trapé pwen égal 

 

 

1- Ki matjè kréyol ki lotè « kréyolad » nan jounal Antilla  => Judes Duranty

2- Ki matjè kréyol ki lotè « Ti Anglé a »  => Hughes Barthéléry

3- « Pa bliyé sonjé septanm 1870 » : ki moun ki lotè pies téyat tala ?  => Daniel Boukman

4- Ki matjè kréyol ki lotè « Lamétéwo atè bannzil karayib la » ?  => Serge Restog

5- Ni an matjè kréyol éti yo ba an bibliyotek non’y, sé ki moun ?  => Georges de Vassoigne                                                                                                                                           (Bibiyotek Lavil Chelchè)

 

Magré sé senk késion-tala, ni moun ki trapé pwen égal,

kidonk nou pozé dé zot késion 

 

1- Ki dènié liv Jan Bernabé matjé anlè lanng kréyol la ?

=> Ecriture,lecture et facture lexicale du créole    Ranboulzay 2 / Révolution 2

2- Ki non laboratwa-a/létjip wouchach la Jan Bernabé mété doubout Linivèsité pou fè an travay anlè manniè matjé kréyol-la ?

=> GEREC / Groupe D’Études et de Recherches en Espace Créolophone


Moun ki trapé ankourajman :


 Katégori 1 : Sa ki pi douvan  

 (ant 15 épi 20 pwen)

 1- Edouard DAYMIER

 2- Sandrine PALIX

 3- Yolène ANACHARSIS

Katégori 2 : Ki an chimen pou

érisi (ant 10 épi 14,5 pwen)

1- Lydie PETITOT

2- Katia CAVAS

3- Annick DANTIN

Katégori 3 : Sa ki an koumans-man (ant 05 épi 09,5 pwen)

1- Victoire AGBASSÉ

2- Sylvia VALIDE

3- Claude CHRISTOPHE  


Mèsi anpil, anchay, anlo, anbadja, amotchay, ba :

 

- IMS pou akonpanié i akonpanié nou (sal, akey...)

- Maryse Baste pou sé foto-a

- Sé korektè-a (manmay Sanblaj pou fè Kréyol Lékol, manmay Kako) pou bat yo bat

- Moun épi sikti ki ofè liv pou ankourajman :

. Matjè KM2 : Hughes Barthéléry, Romain Bellay, Daniel Boukman, Georges-Henri Léotin, Thérèse Léotin, Jean-François Liénafa, Serge Restog

. La CTM

- Média ki akonpanié nou : Radio APAL, Martinique la 1ère

- Tout manmay LLKM ki djoubaké kon sa ka ékri pou pèmet manifestasion-an érisi. 

 

Lanné pochenn !


Pawol-douvan

Ni san senkant lanné di sa, septanm 1870, an bidim gawoulé limen an gran difé nan lisid Matinik. Pannan anchay tan, nou rété la san janmen sav potalans moman tan tala potomitan liswtè péyi-nou. Erez di bonè dives matjè-pawol raché sé mové zeb-la ki té ka toufé jaden mémwè-nou.

Pa bliyé sonjé septanm 1870, pawol-tala pa la pou pòté pies lenfòmasion ki nef : lanmes-la za dit ! Pawol-matjé tala, sé kontel an ti tras ou pé pran pou rivé anlè an lot chimen, chimen-an ki pou mennen nou pli lwen pli lwen anlè gran chimen lakonésans ola nou sòti, ola nou ka alé…

Pa bliyé sonjé septanm 1870 matjé nan sé dives lanng-lan yo ka palé nan bannzil Lakarayib la : kréyol matinitjé, fransé, anglé, pangno3, an manniè pou ouvè an bel lawonn ansanm ansanm.


POU SAV, POU FÈ MOUN SAV

(adan ribrik "Aprann kréyol")

 

Sa ki sòti adan Konsit LLKM, nan lanné 2019, anlè dives pwen grafi épi lòtograf lanng kréyol Matinik 

 

Dapré Sanblé animatè latilié/met-lékol, sanmdi 9 maws, Sant Lakilti Marcé, Senjozef

Dapré Sanblé épi Matjè kréyol, sanmdi 1é jen, Sant Lakilti Marcé, Senjozef

Dapré Latilié LLKM « Yonn-dé pwen anlè grafi épi lòtograf kréyol la »,

jédi 24 oktob 2019, adan « Jounen Pawol palé, Pawol matjé atè Matinik »

la CTM òganizé, 24 rivé 26 oktob 2019

 


GRAN DIKTÉ KRÉYOL épi LLKM

Dimanch 27 oktob 2019

 

Sé déziem fwa LLKM té ka òganizé manifestasion-tala. Randévou-a té l'IMS, ant 4è d'laprémidi é 8è d'swè. Té ni 78 moun enskri, é moun ki té la di sé té an bel manifestasion (anbians-lan té bon, lespri-a sé té pou rédé moun trapé plis konésans, òganizasion-an té bel). 

Pou koumansé, Misié Lowenski, kòdonatè LLKM, swété tout moun bonvini. Épi i rimet Lwizmari Louzé ankourajman-an i té mérité pou zafè i té sòti pwen égal pou prèmié pri prèmié katégori-a an 2018. 

Apré sa, Misié Léotin ba yonn-dé lendik asou manniè matjé kréyol-la, é sé Man Limer ki li dikté-a.

Toupannan sé korektè-a té ka travay anlè sé kopi-a, Misié Mandibèlè épi Misié Restog té ka ba moun lendik anlè manniè pou té matjé teks dikté-a (dapré pwojeksion-an tout moun té pé wè), épi anlè sé twa késion-an ki té ka permet chwézi ant moun ki té trapé pwen égal.

Chantè, mizisien épi dansè ADPKM, AM4 épi KABELL fè twa chan (épi an dansé kalennda) moun aprésié anlo. Menm manniè yo aprésié bel pawol Misié Liénafa (Misié Alblana té ka akonpanié'y épi tanbou).

Té ni an koté éti Misié Boukman té ka risivrè moun ki té lé wè montray liv pliziè matjè kréyol Matinik. 

Épi té ni tout sé kandida-a épi tout sé moun-lan ki té la ! 

An bel woulo bravo ba yo !

SÉ KANDIDA-A KI TRAPÉ KOUWÒN

  Katégori 1 : Sa ki pi douvan (ant 15 épi 20 pwen)

 1- Françoise SERVIUS

 2- Audrey TELEPHE

 3- Hélène BEROARD

Katégori 2 : Ki an chimen pou érisi (ant 10 épi 14,5 pwen)

1- Marie BABIN

2- Marie SAINT-PRIX

3- Elisabeth BOUVIL

Katégori 3 : Sa ki an koumans-man (ant 05 épi 09,5 pwen)

1- Marie-Hélène SOMMIER

2- Christina MASSOUF

3- Graciela MISAINE  


Mèsi anpil, anchay, anlo, ba :

 

- IMS pou akonpanié i akonpanié nou (sal, akey...)

- Maryse Baste pou sé foto-a, épi Daniel Sainte-Rose pou fim-la

- Sé korektè-a pou bat yo bat

- Matjè ki ofè liv pou ankourajman : Romain Bellay, Daniel Boukman, Georges-Henri Léotin, Jean-François Liénafa, Max Rippon

- Lantoupriz ouben sikti ki ofè ankourajman : Catamaran Bwa drésé, Hotel Paradis de l'Anse, Restaurant Chez Tante Arlette, Restaurant Le Koud Pouss, Musée de la Banane

- Média ki akonpanié nou

- Tout manmay LLKM ki djoubaké kon sa ka ékri pou pèmet manifestasion-an érisi. 

 

A lanné pochenn !

Teks dikté-a,

épi lendik pou konpwann koreksion-an

 

Sé not-la ka kouri dépi 05 jik 20    

 

1 mo ki mal ékri  =  -1 pwen.

 

An tolérans pou lòtograf-la ki an  épi ki an italik = -0,5 pwen.

 

An tolérans tou pou lòtograf-la ki an vè san italik = -0 pwen

 

An blé = mo ki té ékri o tablo.

 

 

Listwa mo siklòn ek mo ouragan.

 

            Sé pabò Loséyan Endien, nan li nò linò Loséyan Pasifik, Sidwes sidwes  Loséyan l’Oséyan Pasifik, moun ka sèvi mo siklòn. Tifon lé di menm bagay-la. Japon, moun ka sèvi kamikaz, Lostrali l’Ostrali, wili-wili, Filipin, bagio.

         Adan réjion-nou, sé Karayib-la té ni an bondié pou van. Bondié-tala té ka fè gwo gro déga, an menm tan i té bon. I té ka ranjé zafè tout moun. I té ka permet  bon lapech. I té ka ba lafos pou djenyen ladjè. Non bondié-tala sé Hu Ra Kan. Sé Karayib-la té ka kriyé non'y, toupannan mové tan té ka simen ladézolasion. Lang Lanng anglé, panyol, fransé, pran mo-tala pou sèvi'y. Sé konsa kon sa, lang lanng anglé tounen'y an hurricane. Lang Lanng fransé a ka di ouragan. Lang Lanng panyol la pres pa chanjé ayen, i ka di uracàn.

         An siklòn sé kisa ?

         Siklòn sé tout mové tan ki ni van adan'y é ki ka tounen anlè koy kò’y menm. Sa lé di, dépi ni anchay gro gro niyaj ka sanblé, ka monté wo adan siel-la, ka woulé kòyo kò yo anlè kòyo kò yo menm épi fos. I ka fè an gwo gro toubouyon ki ni van adan'y, yo ka kriyé sa an siklòn.

         Sé konsi nou ka pran an so plen épi dlo. Épi lanmen-nou, nou ka fè dlo-a tounen vit, jikatan nou rivé wè fon so-a. Dlo-a ka fè an toubouyon. Toubouyon-an ka fè an won an fon so-a. Won-an ki ka permet nou wè fon so-a, sé sa yo ka kriyé zié siklòn-la.

Serge RESTOG, Lamétéo atè bannzil karayib la, Ibis rouge éditions, 2003

 

 

 Késion pou té chwézi ant moun ki té trapé pwen égal 

(Bon répons-lan an vè)

 

 

1) - Kalmisiré, sé (1 pwen) :   - Kalmipla   - Vanzalizé   - Van doubout

 

2) Nan ki dat Matinik viv an ouragan, an tranmmantè, an razmaré an menm moman-an (1 pwen) :  

     - 1755                  - 1780                  – 1837 (26/07)                 - 1939  

« Plusieurs secousses, pendant un ouragan épouvantable et un raz-de-marée ».

Dans « Tremblements de terre et raz de marées de l’année 1837 (Martinique), dans Feuillard M. 1985.

Macrosismicité de la Guadelooupe et de la Martinique.

SL. Institut de Physique du globe de Paris, p ; 259 (d’après Moreau de Jonnès).

 

3) Sa sa lé di, G.E.R.E.C. ? (ékri’y épi tout let-li)  (1 pwen)

 

                         Groupe d’Etudes et de Recherches en Espace Créolophone POUR LA LICENCE DE CRÉOLE

 

                 La Licence de créole est une voie privilégiée pour tous ceux, toutes celles, jeunes ou moins jeunes, qui envisagent de travailler (ou qui travaillent déjà) dans les domaines du tourisme, de l’animation culturelle, de la publicité, du journalisme, et de l’enseignement. Ce ne sont là que quelques exemples des perspectives qu’offre cette formation universitaire.

     Dans le domaine du tourisme, on a souligné à juste titre qu’outre le sable blanc et les cocotiers, la Martinique, peut-être plus que d’autres îles, a comme atout un riche passé, une culture bien vivante, qu’apprécient des visiteurs, pas seulement préoccupés par la « bronzette » comme on croit.

     Un animateur culturel, une animatrice culturelle, incultes dans ces domaines, langue et culture créoles, c’est difficile à concevoir.

    La connaissance approfondie de la langue créole et de la culture qu’elle véhicule sont utiles à tout journaliste aux Antilles, spécialement sans doute pour tout ce qui concerne les enquêtes, le journalisme d’investigation.

     On peut dire la même chose pour le publiciste  (en matière de créativité, d’impact sur son public…) : la connaissance de la culture native-natale permet bien évidemment de mieux toucher ceux à qui on s’adresse.

     Mais, même si une Licence, quelle qu’elle soit, ne débouche pas sur le métier de professeur, une Licence de créole peut être pour quelqu’un qui se destine au métier d’enseignant, un atout indéniable. En effet, dans le primaire, son  travail consiste à inculquer les connaissances de base : lecture, écriture, grammaire et orthographe, éléments de mathématiques (arithmétique et géométrie), connaissances de base auxquelles sans doute faut-il ajouter aussi des connaissances indispensables en Histoire et Géographie. Et qui ne se rend pas compte  que des bases solides dans la langue créole et dans la culture qu’elle véhicule sont, pour un enseignant, une aide précieuse dans nos pays ? A la fois pour le rapport à des élèves bilingues mais créolophones « au quotidien », et pour la transmission de ces éléments de la langue créole, avec tout ce qu’elle charrie symboliquement (notre identité est inscrite fortement dans cette langue, dans ses mots, ses expressions, ses proverbes et autres. )

     Au niveau culturel, l’existence d’une Licence de créole à l’Université des Antilles est pour nos pays, Guadeloupe et Martinique,  un enjeu presque de survie.

      En outre, de manière générale, la créolistique est un enseignement très formateur pour l’esprit : qu’on lise pour s’en convaincre, par exemple, les ouvrages de Jean Bernabé, Ranboulzay, tomes 1 et 2 : une puissance de réflexion et une finesse dans des analyses poussées, sans sectarisme, au service d’un combat à dimension culturelle, et politique au sens le plus noble.

                    Est-il nécessaire de préciser qu’il serait souhaitable qu’un maximum d’étudiants puisse s’inscrire pour préparer la licence  Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - créole.

 

Pour LLKM, Liannaj pou lanng kréyol Matnik

(ADPKM, AM4, IKAK, KABELL, K@KO, KM2, KALBAS LÒ LAKARAYIB,

LAKÒDINASION LAWONN BÈLÈ, SANBLAJ POU FÈ KRÉYOL LÉKOL),

                                                                                                             Georges Henri Léotin, sigrétè LLKM

 

                                                                                


An sitwayen matinitjè vètikal kité nou.

 

Jòdi 4 désanm 2018, Georges Eleuthère MAUVOIS (GEM) alé. Nouvel-la tonbé blip kité nou adan an gran lapenn.

GEM sété an wo gradé fonksionnè Lapos, Léta fransé ; men sé pa sa tousel i té yé.

I té sitou, an sitwayen matinitjè, angajé ek doubout an péyi’y.

 

Gwotet pati konminis matinitjè ek sendikalis, i goumen tout lavi’y pou défann travayè ek moun maléré. I pa té ka sipòté lenjistis ek lesplwatasion moun : kifè, toulonngalé, i té ka kritiké ek ataké mové tretman patwon asou ouvriyé ; mové tretman Lafrans asou sitiasion sosial, politik ek ékonomik Martinik. Lé gwo chef Gouvelman kolonial fransé pa té enmen manniè lonjé-dwet tala asou politik-yo. Komva, GEM té tet kolé épi dé bon zanmi’y : Walter GUITTEAUD ek Armand NICOLAS ; yo té ka vini pou yo danjéré.. Kidonk, silon lòdonans DEBRÉ (1960), yo désidé dépòté yo an Frans, an 1962. GEM rifizé pati. I ped travay-li Lapos. I viré étidjan : i aprann dwa ek vini avoka. Sé an 1982, nouvo Gouvelman fransé-a viré nonmen’y fonksionnè Lapos.

 

Lè GEM sòti adan lawonn politik la, sé menm manniè i pòté pasion’y, lanmou péyi’y ek langajman’y adan litérati. I matjé liv an fransé kon an kréyol, ba granmoun kon ba timanmay lékol. Men, sé plito litérati kréyol-la ki fè GEM vini an mapipi ékriven. I pa té adan pies mouvman litérè ; men, i té enmen matjé pies téyat asou tras chimen Molière, Sophocle…: Agénor Cacoul, Don Jan, Misié Molina, Antigòn, Arivé d’Pari, Ovando… Yo jwé pres tout sé pies téyat-li a. Pou an ékriven sa sé an gran lonnè ek mak rèkonésans. Fok sav tou, sé “Man Chomil”, an vayan pies téyat konmik i matjé an 1990 ki rann li popilè toubannman. Epi komédi-tala épi dot teks-li, lidé’y sété ba lanng kréyol la plis wotè ek fè pep Martinik wè’y asou anlot kanman. Lot lidé’y sété fè dan ri kò pou nou pran konsians konpòtasion mes aliénasion nou ek sòti adan’y.

 

GEM pòté kréyativité’y tou, adan roman “Gélius et son disciple ou Paroles de mangouste" ek adan liv ka palé asou lavi moun : Janine et Akouré, Chateau Aubery, Georges Gratiant, Henry Lémery….

 

Dan Ti Zétwel, Kont Lé Kat Kwazéek Mi yo, liv i matjé pou lédikasion timanmay, sé tout sansibilité lanfans–li ki ka paret.

 

An vérité, an gran défansè ek òbsèvatè sosiété matinik kité nou. Nou lé salié mètamanniok-la pou tou sa i kité ban nou, ek fos-la i ba péyi-a. Nou di’w mési. Lonnè ek respé anlè’w.

 

Jozet BURLET-MIATEKELA

Prézidant lasosiyasion KARIB KRÉYOL ÒGANIZASION (K@KO) 12/2018

Manm Liannaj pou Lanng Kreyol Matinik (LLKM)


DIKTÉ KRÉYOL LLKM - OKTOB 2018 : SA TÉ BEL TOUBANNMAN !LAJOUNEN KRÉYOL TOUT OLIWON LATÈ - OKTOB 2017